• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุจิตฺโต
วัดสระโนน
2
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
3
สุจินฺณธมฺโม
วัดบ่อหว้า
4
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
5
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
6
เขมธโร
วัดควนโส
7
โชติปาโล
วัดเขาพนมไตรรัตน์
8
อโนมปญฺโญ
วัดปอระแหงคุณาราม
9
อธิปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
10
เทวสุโภ
วัดโพธิ์ศรี
11
โชติปญฺโญ
วัดนาสาร
12
ธมฺมทีโป
วัดบ่อปิ้งเกลือ
13
ภทฺทวฑฺฒนจารี
วัดบ้านถ้ำ
14
โชติวํโส
วัดเด่นกระต่าย
15
กิตฺติธโร
วัดประดู่หอม
16
สุธมฺโม
วัดบ้านบ่อ
17
ปริสุทฺโธ
วัดบ้านบ่อทอง
18
ธมฺมทีโป
วัดโสดาราม(บ่อน้ำใส)
19
สิริภทฺโท
วัดจรอกใหญ่
20
ฐานิสฺสโร
วัดต้นต้อง
21
สิริฐิติ
วัดบ่อสามแสน
22
สิริปญฺโญ
วัดบ่อระแหง
23
สิริจนฺโท
วัดโสดาราม
24
สุภทฺโท
วัดปลักเขว้า
25
ปญฺญาวโร
วัดครองธรรมิการาม
26
ธมฺมกาโม
วัดบ่อแก้ว
27
ปุญฺญสาโร
วัดบ่อแสง
28
สุจิณฺโณ
วัดครองธรรมิการาม
29
ญาณวิจิตฺตปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
30
อาทิจฺจวํโส
วัดบ่อสามแสน
31
กตปุญโญ
วัดนางเหลียว
32
สิริปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัย
33
โสภณคุโณ
วัดบ่อสามแสน
34
สุมงฺคโล
วัดบ้านบ่อแก
35
อตฺตทนฺโต
วัดใหม่ศรีเจริญพร
36
สญฺญโม
วัดบ่อแก้ว
37
สุภทฺโท
วัดภูผาทอง
38
เขมปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
39
ปิยธมฺโม
วัดบ่อพะแวน
40
ปภสฺสโร
วัดป่าดอนธาตุ
41
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
42
มหาวีโร
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
ทั้งหมด 42 รายการ
1 / 1