• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
2
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
3
ภทฺทวฑฺฒนจารี
วัดบ้านถ้ำ
4
ญาณวิจิตฺตปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
5
เขมปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1