• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มนุญฺโญ
วัดสมอทอง
2
ภูริวฑฺฒโน
วัดเทพนิมิต
3
ฐิตปุญฺโญ
วัดเจ็ดธรรมาสน์
4
สีลธโร
วัดเจ็ดธรรมาสน์
5
สิริจนฺโท
วัดป่าเลา
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1