• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมิมทินโน
วัดป่าหนนองโน
2
ปุญฺญวนโต
วัดพิศาลรัญญาวาส
3
อาภรโณ
วัดพิศาลอรัญาวาส
4
คุณากรโร
วัดพิศาลอรัญญาวาส
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1