• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติวโร
วัดอัมพวัน
2
สุมโน
วัดสารวนาราม
3
ปภสฺสโร
วัดป่ามหาชัย
4
โอภาโส
วัดหญ้าคาใต้
5
ฐานิสฺสโร
วัดทิพย์ชลธาวนาราม
6
กิตติปญฺโญ
วัดธาตุมหาชัย
7
วรสทฺโธ
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1