• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติขิโณ
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
2
อภินนฺโท
วัดโนนทัน
3
กติโก
วัดสระแก้ว
4
จิรสุวณฺโณ
วัดสระแก้ว
5
กิตฺติมงฺคโล
วัดประชาคมาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1