• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปญฺโญ
วัดขนุน
2
โชติวณฺโณ
วัดแสงบูรพา
3
อุชุจาโร
วัดบ้านสวาย
4
วิสุทฺโธ
วัดไพรบึง
5
สุทฺธสีโล
วัดสวายตางวน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1