• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณเมธี
วัดสอาดกุญชร
2
ธีรปัญโญ
วัดศรีมงคล
3
โสภณภทฺโท
วัดยางอ้อย
4
รตนเมธี
วัดบุบผาราม
5
อนุตฺตโร
วัดสุขวิเวการาม
6
สิริจนฺโท
วัดศรีมงคล
7
สิรินฺธโร
วัดจอมคีรี
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1