• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมทินฺโน
วัดกลาง
2
ฉวิวณฺโณ
วัดศิริพุทธธาราม
3
ตปคุโณ
วัดกลาง
4
ขนฺติพโล
วัดแจ้งสว่างนอก
5
พุทฺธสโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
6
ปญฺญาวชิโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
7
โกสโล
วัดสำราญ
8
วิชาโน
วัดทุ่งสว่าง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1