• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิริยวฑฺฒโน
วัดหนองคู
2
จนฺทสีโล
วัดนาครินทร์
3
ติสฺสวํโส
วัดสวรรคงคา
4
ปภากโร
วัดโพธิ์ศรี
5
จนฺทโชโต
วัดหนองคูม่วง
6
เตชปญโญ
วัดหนองครอง
7
วิสารโท
วัดไทรทอง
8
สิริจนฺโท
วัดหนองคูใหญ่
9
ถาวโร
วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง
10
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหนองคู
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1