• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนุตฺตโร
วัดทรงธรรมศรีสมัย
2
ปสนฺโน
วัดหนองทุ่ม
3
สุทฺธิญาโณ
วัดท่าเดื่อ
4
อติเมโธ
วัดสว่างน้ำใส
5
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดชมภู
6
ฐิตสํวโร
วัดไทยบำรุง
7
ปภากโร
วัดศรีประทุม
8
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองสังข์
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1