• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชปญฺโญ
วัดบ้านหนองผือน้อย
2
กตธมฺโม
วัดยอดแก้ว
3
สญฺญโม
วัดลัฏฐิกวัน
4
จารุวณฺโณ
วัดท่าสว่าง
5
กตธมฺโม
วัดสามัคคี
6
ฐานทตฺโต
วัดหนองผือน้อย
7
โกวิโท
วัดสามัคคีธรรม
8
กตปุญฺโญ
วัดโพธิ์ทอง
9
ปภงฺกโร
วัดหนองผือ
10
กนฺตวีโร
วัดโพธิ์ทอง
11
ปภาโต
วัดป่าโนนรัง
12
สุเมโธ
วัดสามัคคี
13
ฐิตญาโณ
วัดหนองผือ
14
วิสุทฺโธ
วัดหนองผือ
15
ถาวโร
วัดศรีทองธรรมคุณ
16
อุตฺตโม
วัดบ้านหนองผือ
17
จิตฺตปาโล
วัดศรีสุมังคล
18
อาลโย
วัดสามัคคี
19
ธมมฺทีโป
วัดโนนแคน
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1