• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณวีโร
วัดแจ้ง
2
อรุโณ
วัดอัมพวัน
3
วิมโล
วัดม่วงคำวนาราม
4
สุภกิจฺโจ
วัดหนองม่วง
5
ฐิตจิตฺโต
วัดสำนักสงฆ์หนองม่วง
6
ปุญฺญกาโม
วัดหนองม่วง
7
ขนฺติสาโร
วัดอัมพวันหนองม่วง
8
สุวีโร
วัดหนองม่วง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1