• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริสาโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
2
รตฺนโชโต
วัดราษฎร์บำรุงหนองลี
3
เขมกาโม
วัดมุนีสงฆ์
4
กลฺยาณธมฺโม
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1