• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมมรโต
วัดบ้านจาน
2
สุเมโธ
วัดอิสาณทะเมนชัย
3
อตฺตทีโป
วัดอัมพวัน
4
อุตฺตโม
วัดขามเตี้ยใหญ่
5
สุจิตฺโต
วัดหนองหญ้าปล้อง
6
จนฺทูปโม
วัดกงไกรลาศ
7
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1