• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติสุโภ
วัดธรณีธงชัย
2
สจฺจวโร
วัดธัมมปติฎฐาราม
3
มุทิโต
วัดธัมมปติฏฐาราม
4
อตฺตทนฺโต
วัดธรณีธงชัย
5
เตชธมฺโม
วัดบกสว่าง
6
สุเมโธ
วัดหนองเต่า
7
ฐานวุฑฺโฒ
วัดกลางสุรินทร์
8
กตปุญฺโญ
วัดธรณีธงชัย
9
ขนฺติโก
วัดธัมมปติฏฐาราม
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1