• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาญาโณ
วัดประชาคมาราม
2
อตฺตสุโภ
วัดกำแพงแสน
3
วราสโย
วัดบ้านส้อง
4
สุภชโย
วัดเวียงสระ
5
มหาปญฺโญ
วัดหนองช้าง
6
ปสนฺโน
วัดนางาม
7
ยโสธโร
วัดหนองโสนเทียมจันทร์
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1