• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
2
อกฺกวณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
3
อรุโณ
วัดป่าธรรมอุทยาน
4
อคฺคจิตฺโต
วัดแจ้งนานวน
5
วชิรญาโณ
วัดทุ่งสว่างหัวนาคำ
6
ธมฺมโชโต
วัดโนนใหญ่
7
ปภสฺสโร
วัดอดุลย์สามัคคี
8
ธีรวโร
วัดโสธาราม
9
วิสุทฺโธ
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1