• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสารโท
วัดหนองจาน
2
จิตปุญโญ
วัดหนองแวง
3
ปฏิภาโณ
วัดเวฬุวนาราม
4
กนฺตวีโร
วัดหนองบัวแดง
5
สนฺตมโน
วัดอรัญญาวาส
6
กิตฺติโสภโณ
วัดโนนมะเค็ง
7
อจลธมฺโม
วัดสนวนวารีพัฒนาราม
8
ญาณสํวโร
วัดหัวหนอง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1