• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยโสธโร
วัดโพนชัย
2
เตชวโร
วัดโพนชัย
3
สุมงฺคโล
วัดโพนชัย
4
อายุวฑฒโน
วัดนิมิตสามัคคี
5
ฐานวโร
วัดโพนชัย
6
อธิโก
วัดมัชฌิมาราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1