• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาปสุโต
วัดป่าธรรมอุทยาน
2
ปญฺญาธโร
วัดห้วยทรายใต้
3
ชาตเมธี
วัดหนองสองห้อง
4
ภูมิมนุญฺโญ
วัดห้วยทราย
5
อนาลโย
วัดสว่างอรุณ
6
สิริภทฺโท
วัดอุทัยทิศ
7
สนฺติโก
วัดป่าธรรมอุทยาน
8
ปิยธมฺโม
วัดหัวขัว
9
อนามโย
วัดบ้านห้วยทรายขาว
10
ธีรสาโร
วัดบุพพาราม
11
จิตฺตปาโล
วัดหนองไทรงาม
12
กิตตฺติญาโณ
วัดสว่างมงคล
13
อคฺคปญฺโญ
วัดประดู่ยืน
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1