• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวีโร
วัดป่าเทพนิมิตมงคล
2
จิรวฑฺฒโน
วัดหมูเปิง
3
ปุญฺญาคโม
วัดห้วยส้ม
4
สุทฺธจิตฺโต
วัดใหม่ไชยสถาน
5
ญาณเมธี
วัดหมูเปิง
6
ญาณสาโร
วัดศรีสะอาด
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1