• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานจาโร
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
2
พุทฺธธมฺโม
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
3
อธิปฺโญ
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
4
อติชาคโร
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1