• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
2
สิริโสภโณ
วัดทุ่ง
3
วฑฺฒนปญโญ
วัดทุ่ง
4
ธมฺมธีโร
วัดศรีสมพร
5
สทฺธาธิโก
วัดไตรภูมิ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1