• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิญาโณ
วัดพระเจ้าตนหลวง
2
คมฺภีรธมฺโม
วัดป่าธรรมอุทยาน
3
ภทฺธาจาโร
วัดพระเจ้าตนหลวง
4
เทวสิริ
วัดปทุมสราราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1