• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สีลเตโช
วัดอัมพวัน
2
จิตธมโม
วัดชัยภูมิ
3
จนิทสาโร
วัดป่าเทพมงคล
4
วิมโล
วัดบ้านค้อ
5
อริญฺชโย
วัดศรีสุภาวนาราม
6
วิสุทฺธญาโณ
วัดป่าหนองโน
7
ญาณวโร
วัดสุขประดิษฐ์
8
ปสนฺโน
วัดโคกกลาง
9
ฌานสุโภ
วัดสุเนตชัชวาลย์
10
เตชธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
11
ปคุณธมฺโม
วัดปัจฉิมาวาส
12
ธมฺมธโร
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
13
สิริวิชโย
วัดพรหมประสิทธิ์
14
สุขถาโย
วัดป่าพุทธรักษา
15
วิจิตฺตธมฺโม
วัดชัยภูมิ
16
อคฺควณฺโณ
วัดเจริญจิตร
17
ฐานวโร
วัดป่าแสงธรรม
18
ชาคโร
วัดราษฎร์สามัคคี
19
ขนฺติสุโภ
วัดจันทมงคล
20
กมโล
วัดนาเวียง
21
ฐิตทินฺโน
วัดอุทกวารินทร์
22
ติสฺสวโร
วัดโคกกลาง
23
อภิปุญฺโญ
วัดโนนสมบูรณ์
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1