• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิปุโล
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
2
จนฺทธมฺโม
วัดโคกสว่างพัฒนา
3
เตชวโร
วัดโคกสว่าง
4
อคฺคปญฺโญ
วัดโคกสว่าง
5
ถามวโร
วัดโคกสว่าง
6
ปญฺญาธโร
วัดโคกสว่าง
7
ธมฺมธโร
วัดป่าเทพสิทธาราม
8
สุรกฺโข
วัดจำปา
9
นรินโท
วัดเนินสูงสามัคคี
10
ภาณชโย
วัดเนินสูงสามัคคี
11
อิทฺธิเตโช
วัดศรีนารีมาวาส
12
สุทธมฺโม
วัดอรัญญานี
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1