• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านแถว
2
อินฺทาโภ
วัดโคกใหญ่
3
ฐานปญฺโญ
วัดโคกใหญ่
4
วุฑฺฒิญาโณ
วัดโพธิ์ศรี
5
ปญฺญาทีโป
วัดศรีมงคล
6
สุธารี
วัดบ้านแถว
7
ธมฺมวโร
วัดสีสปาวัน
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1