• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุปนาโค
วัดสหมิตรวนาราม
2
รกฺขิโต
วัดจูมแพง
3
สิริวณฺโณ
วัดบริบูรณ์
4
ธีรปญฺโญ
วัดโพธิ์ขุมดิน
5
สิริปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัย
6
ติสฺสวํโส
วัดศรีลาวรรณ
7
ปณฺฑิโต
วัดหนองโจด
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1