• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุวณฺโณ
วัดศรีแก้ว
2
ปิยวณฺโณ
วัดโนนงามสามัคคี
3
อาทิจโจ
วัดสุวรรณโพธิชัย
4
อนุตตฺโร
วัดศรีจันทร์
5
ปญฺญาธโร
วัดโนนงาม
6
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดโนนสวรรค์
7
จนฺทูปโม
วัดนครบาล
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1