• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตวิริโย
วัดศรีธาตุประมัญชา
2
อุตตมปญโญ
วัดป่าเทพนิมิต
3
สีลพโล
วัดโปร่งมีชัย
4
ถาวโร
วัดโปร่งรู
5
ธีรปญฺโญ
วัดโปร่งคลอง
6
วรญาโณ
วัดศรีโคตรคีรี
7
สิริวณฺโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
8
จิตธมฺโม
วัดศรีโคตรคีรี
9
ปภาโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
10
อตฺตทตฺโต
วัดโปร่งเจริญ
11
วิสุทฺธธมฺโม
วัดเหล่าเสน
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1