• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทฺธิเมธี
วัดชัยชนะสงคราม
2
สิริธมฺโม
วัดทรายขาว
3
สุมโน
วัดโป่งแดง
4
วิมโล
วัดชัยชนะสงคราม
5
ยโสธโร
วัดชัยชนะสงคราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1