• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตมโน
วัดศรีโสดา
2
ฐิตมโน
วัดม่วยต่อ
3
สุนนฺโท
วัดศรีโสดา
4
สํวโร
วัดพระบัณฑิตอาสาบ้านแม่เหลอ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1