• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภานนฺโท
วัดโพธิ์ใหญ่
2
อตฺตมโน
วัดสระมะค่า
3
จิรปุญโญ
วัดศรีสุข
4
ภูริทตฺโต
วัดเลิงท่าสว่าง
5
สุนฺทโร
วัดไพรนกยูง
6
ฐิตปุญฺโญ
วัดพุดซา
7
ปญฺญาธโร
วัดโนนศรีแก้ว
8
อุตตมชาโต
วัดเสมบุญเรือง
9
สุเมธี
วัดโพธิการาม
10
ปญฺญาธโร
วัดโพธิการาม
11
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์ศรี
12
สติสมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ศรีใต้
13
วิสุทฺโธ
วัดสูงสุมารมหันตราม
14
ปภาโส
วัดโพธิการาม
15
ฐานวีโร
วัดโพธิ์งาม
16
รตนญาโณ
วัดมะโนวนาราม
17
ปญฺญาธโร
วัดบ้านเหล่าใหญ่
18
รตนญาโณ
วัดศิริสมภรณ์
19
ฐานรโต
วัดศรีดอนมูล
20
คุณากโร
วัดโพธิ์งาม
21
รตนวณฺโณ
วัดโพธิ์รุกขาราม
22
กตปุญฺโญ
วัดประชาสังคม
23
จนฺทวํโส
วัดบ้านโพธิ์ศรี
24
ปภสฺสโร
วัดผักขะ
25
สิริปญฺโญ
วัดบ้านนาขาม
26
สุวฑฺฺฒนเมธี
วัดบ้านโพธิ์
27
อรุโณ
วัดปิยะอัมพวัน
28
กิตติปญฺโญ
วัดธรรมนิมิต
29
ธมฺมวโร
วัดโพธิ์มูล (ธ)
30
จนฺทโก
วัดบ้านโพธิ์
31
สุจิตฺโต
วัดบ้านโพธิ์ศรี
32
สารธมฺโม
วัดเกษามคม
33
สุปญฺโญ
วัดบ้านนาขาม
34
วชิรญาโณ
วัดอินทราราม
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1