• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิรธมฺโม
วัดนาเตา
2
อภิวโร
วัดหนองแจ้ง
3
วิสาโท
วัดบวรนิเวศน์
4
ถิรจิตฺโต
วัดผ้าขาว
5
ธิตธมโม
วัดพระครุสุทธิธรรมประโชติ
6
ปญฺญาทีโป
วัดใหม่ทุ่งดินขอ
7
ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง
8
กุสฺลจิตโต
วัดใหม่โชคชัย
9
กนฺตสีโล
วัดป่าหนองขาม
10
วสินฺโท
วัดใหม่เยาวชน
11
นรินฺโท
วัดเกตุวนาราม
12
ญาณธโร
วัดศรีเจริญธรรม(มอสาม)
13
สุชาโต
วัดใหม่กลาง
14
โกวิโท
วัดบูรพาชัยวนาราม
15
สุภทฺโท
วัดป่าเลไลย์
16
สมวโร
วัดพุน้อย
17
อตฺตมชโย
วัดโคกพรม
18
นนฺทโก
วัดต้นลำไย
19
วชิรญาโณ
วัดใหม่เจริญสุข
20
เขมปญฺโญ
วัดบางสนุก
21
มานิโต
วัดบ้านใหม่ถาวร
22
ตนฺติปาโล
วัดเลิศนิมิตร
23
อนุภทฺโธ
วัดบางสนุก
24
ติกฺขวีโร
วัดลำเหย
25
เตชธมฺโม
วัดใหม่สันติ
26
จนฺทสาโร
วัดใหม่เจริญธรรม
27
จนฺทูปโม
วัดรังษีสุทธาราม
28
จิรสุโภ
วัดหนองแจ้ง
29
ปิยวณฺโณ
วัดเทพสรธรรมาราม
30
รมณีโย
วัดโพธิ์ศรีวิชัย
31
ปภกาโร
วัดวังตอ
32
ธมฺมวํโส
วัดป่าคาใหม่
33
ปภสฺสโร
วัดใหม่ไชยสถาน
34
ชุติมนฺโต
วัดนวติตถาราม
35
อิทฺธิญาโณ
วัดทุ่งดินขอ
36
อปฺปฏิภโย
วัดใหม่เจริญผล
37
วรญาโณ
วัดเจริญสุข
38
อคฺควํโส
วัดหนองหัวช้าง
ทั้งหมด 38 รายการ
1 / 1