• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตวิริโย
วัดละหาร
2
เตชพโล
วัดพรหมพิราม
3
ฐิตสํวโร
วัดบัวขวัญ
4
กิตฺติสโม
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
5
ปิยภาณี
วัดบัวขวัญ
6
ฐิตสีโล
วัดบัวขวัญ
7
กิตฺติคุโณ
วัดกรับพวงเหนือ
8
ปุญฺญผโล
วัดกรับพวงเหนือ
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1