• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เอกวิริโย
วัดหนองบัว
2
สามตฺถิโก
วัดทุ่งหลวง
3
ภาณุวฑฺฒโน
วัดลานสัก
4
เตชปญฺโญ
วัดหนองบัว
5
วิชโย
วัดทุ่งหลวง
6
อคฺคธมฺโม
วัดแจ้ง
7
ธีรยุตโต
วัดโลกโมฬี
8
ญาณวิสุทฺธิเมธี
วัดหนองบัว
9
สุจิตฺโต
วัดนาเม็ง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1