• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
2
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
3
ปญฺญาธโร
วัดน้ำบ่อหลวง
ทั้งหมด 3 รายการ
1 / 1