• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิรสุโภ
วัดน้ำพุ
2
จนฺทสาโร
วัดสันป่าสัก
3
สิริวฑฺฒนเมธี
วัดน้ำพุ
4
วิวิตฺโต
วัดน้ำพุ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1