• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิปุณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
2
สุวณฺณรํสี
วัดเกาะแก้ว
3
ถาวโร
วัดพนัญเชิง
4
กิตฺติญาโณ
วัดไผ่โสมนรินทร์
5
หิริธมฺโม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
6
จนฺทธมฺโม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1