• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
2
อาทิจฺจพโล
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
3
ญาณธีโร
วัดพระธาตุพนม
4
พุทฺธิวํโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
5
วชิรญาโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
6
วชิรเมธี
วัดพระธาตุพนม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1