• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺเตสโก
วัดราชาธิวาส
2
โธตโก
วัดราชาธิวาสวิหาร
3
ภูริวฑฺฒโน
วัดราชาธิวาส
4
กตปุญฺโญ
วัดราชาธิวาสวิหาร
5
จิตฺตกาโร
วัดราชาธิวาส
6
สุขิโต
วัดราชาธิวาสวิหาร
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1