• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุโภ
วัดราษฎร์บำรุง
2
วิสุทฺธิญาโณ
วัดราษฎร์บำรุง
3
วฑฺฒนสิริ
วัดศรีประชาวัฒนาราม
4
ปริชาโน
วัดราษฎร์บำรุง
5
อาริยธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
6
จนฺทโชโต
วัดราษฎร์บำรุง(ธ)
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1