• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชินวํโส
วัดมัชฌิมวราราม
2
สุมงฺคโล
วัดหนองจิก
3
ทีปธมฺโม
วัดหลาสะแก
4
ธีรปญฺโญ
วัดราษฏร์นิธิยาวาส
5
อคฺคธมฺโม
วัดหนองจิก
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1