• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนวณฺโณ
วัดสันกำแพง
2
ฐิตคุโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
3
ทสวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
4
เตชปญฺโญ
วัดศรีเมืองมูล
5
จิรสุโภ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1