• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺธจิตโต
วัดค้างปินใจ
2
อภิวฑฺฒโน
วัดร่องซ้อ
3
ปิยวฺฒฑโน
วัดน้ำโค้ง
4
ฐิตฺสทฺโธ
วัดสุพรรณ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1