• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
2
สิริปุญฺโญ
วัดป่าสุขิตาราม
3
กตปุญฺโญ
วัดสว่างหนองกุง
4
ตุลิตธมฺโม
วัดโพธิ์งามหนองกุง
5
ปุญฺญพหุโล
วัดโนนพานิช
6
ผาสุโก
วัดหนองกุง
7
วรธมฺโม
วัดกุงศรีสันติยาราม
8
สิริธมฺโม
วัดน้ำเที่ยง
9
นรินฺโท
วัดสว่างหนองกุง
10
อภิโย
วัดหนองคึม
11
อาจาโร
วัดสระปทุมมาลัย
12
ปภสฺสโร
วัดอัมพวัน
13
ปภาโส
วัดชุมพวงสวรรค์
14
สุปติฎจิโต
วัดวารีราษฎร์
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1