• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทสาโร
วัดป่ากว๋าว
2
มหาวชิรเมธี
วัดทุ่งพร้าว
3
ธีรวฑฺฒโณ
วัดสันมะเหม้า
4
วีรปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม
5
สุริโย
วัดป่ากว๋าว
6
ใจคำ
วัดสันมะเหม้า
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1