• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดพยัคฆอิทาราม
2
เตชปญฺโฌ
วัดแหลมใต้
3
เตชมนฺโต
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
4
ฐานวุฑฺโต
วัดแหลมบน
5
สุเมธี
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1