• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2
อิสฺสโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
3
ธมฺมวโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
4
ปิยธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
5
วรญาโณ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
6
สนฺตจิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1